Bán kính Schwarzschild

bởi admin
0 bình luận

Bán kính Schwarzschild là bán kính giới hạn tương ứng với bán kính của một lỗ đen không quay. Có trị số rất nhỏ, được tính theo biểu thức

Bán kính Schwarzschild

Trong đó:

G: là hằng số hấp dẫn = 6,67 . 10-11 m3/kgs2.

c: vận tốc ánh sáng trong chân không

M: khối lượng của thiên thể tính bằng kg.

Bán kính Schwarzschild

Karl Schwarzschild

Related Posts

Để lại một bình luận